نگار پژوه
حل تمرین ریاضی مدرسه

حل تمرین ریاضی مدرسه

وبلاگ حل تمرین ریاضی مدرسه وبلاگ تصویری می باشد که بر روی کتب درسی ریاضی مدرسه پرداخته هست. به نظر من کتب درسی تنها مرجعی هستند که هم امتحانات و هم کنکور از آن سوال می دهند. دانش آموز گرامی بجای خرید کتاب های کمک آموزشی که فقط یک تجارتی است برای تولیدکنندگان این کتاب های غیردرسی و البته کمک آموزشی و هیچ هدفی جزء این نیست(البته براساس تجربه های تلخ من!). این وبلاگ تنها و تنها به حل تمرین های ریاضیات مدرسه علی الخصوص پایه های 10، 11 و 12 می پردازد.

لطفا و لطفا بجای اینکه کتاب های کمک درسی و آموزشی را هزار بار بخوانید بجاش کتاب های درسی را هزاران بار بخوانید که سوالات امتحان و کنکور از داخل اینها می آیند.

حل تمرین صعودی و نزولی با مشتق پذیر بودن- حسابان 2

حل تمرین حد در بی نهایت - حسابان 2

حل تمرین ماکزیمم و مینیمم نسبی(اکسترمم) - حسابان 2

حل تمرین مجانب افقی و قائم - حسابان 2

 فرمول های مثلثاتی

 حل تمرین مجانب قائم توابع کسری - حسابان 2

حل تمرین معادلات مثلثاتی - حسابان 2

 حل تمرین باقی مانده تقسیم چند جمله ای - حسابان 2

 حل تمرین رسم توابع ریاضی بصورت شهودی - حسابان 2

حل تمرین دامنه و برد توابع مثلثاتی - حسابان 2

حل تمرین معادله لگاریتمی - ریاضی 2 تجربی

حل تمرین مشتق توابع مثلثاتی - حسابان 2

حل تمرین تقعر تابع - حسابان 2

حل تمرین حد توابع کسری و چند جمله ای- حسابان

حل تمرین مقادیر ماکزیمم و مینیمم مطلق- حسابان 2

حل تمرین معادله خط مماس بر منحنی تابع - حسابان 2

حل تمرین مشتق توابع - ریاضی 3 تجربی

مفهوم قضیه تالس - هندسه 2

حل تمرین تابع صعودی و نزولی - حسابان 2

حل تمرین تعیین علامت عبارت ریاضی - ریاضی 1 - تجربی

حل تمرین تعیین علامت عبارت ریاضی - ریاضی 1 - تجربی

حل تمرین گویا کردن مخرج کسر - ریاضی 1 تجربی

حل تمرین دامنه و ضابطه ترکیب توابع - ریاضی 3 تجربی

حل تمرین مقایسه محورهای سینوس وتانژانت - ریاضی 3 تجربی

حل تمرین معادلات مثلثاتی - ریاضی 3 تجربی

حل تمرین وارون(معکوس) ترکیب توابع - ریاضی 3 تجربی

 حل تمرین صعودی و نزولی یک تابع چند ضابطه ای - ریاضی 3 تجربی

 حل تمرین تشخیص مجموعه یک تابع - ریاضی1 تجربی

 حل تمرین نامعادله - ریاضی2 - فنی حرفه ای و کاردانش

حل تمرین مقدارگذاری در تابع چند ضابطه ای - ریاضی و آمار 2 - علوم انسانی

حل تمرین کاربرد مشتق - نقاط بحرانی- ریاضی 3 تجربی

حل تمرین مساله احتمال- ریاضی 3 تجربی

حل تمرین اثبات تساوی مثلثاتی - ریاضی 1

حل تمرین معادله گسترده دایره - ریاضی 3 تجربی

حل تمرین مشتق ناپذیر بودن یک تابع - ریاضی 3 تجربی

حل تمرین بدست آوردن نقاط بحرانی - ریاضی 3 تجربی

حل تمرین ریشهnام - ریاضی 1

حل تمرین تجزیه کردن توابع کسری - ریاضی 1

حل تمرین متمم مجموعه - ریاضی 1

حل تمرین روش مربع کامل معادله درجه 2 - ریاضی 1

 حل تمرین حد بی نهایت - ریاضی 3 تجربی

حل تمرین جایگشت - ریاضی و آمار 3

حل تمرین ترکیب_ترتیب_فضای نمونه - ریاضی و آمار 3

حل تمرین احتمال - ریاضی و آمار 3

حل تمرین چرخه آمار در حل مسائل - ریاضی و آمار 3

پیام بگذارید