نگار پژوه

کارآفرینان کوچک ولی بزرگ

کارآفرینان کوچک ولی بزرگ را نام این پست قرار دادیم که فقط به ایرانیان نشان دهیم که در جای جای ایران هنوز تفکر، هوشمندی، ایده، هنر، پول درآوردن در شرایط سخت و خیلی پارامترهای ریاضی دیگری هم وجود دارد که خیلی از ما غافلیم بنابراین تصاویری را به چشمان شما می رسانیم که نشان میدهد که کارکردن عار نیست و پول درآوردن نیاز نیست معادلات ناویر- استوکس مکانیک سیالات را حل کرد بلکه فقط کمی هوش و ذکاوت میخواهد که آنهم ما دست کم گرفته ایم آقاجان!

فریبا معصومی

افراد معلول قدر سلامتی خود را بیشتر می دانند

پیام بگذارید