نگار پژوه

کتاب داستان

کتاب داستان های انگلیسی در همه ی سطوح به چاپ می رسد و میتواند طیف وسیعی از علایق و سلایق افراد را در بر بگیرد. مضاف بر این ویژگی ها، کتاب داستان ها در برگیرنده دانش و اطلاعات متنوع در زمینه فرهنگ ها و هنرهایی می باشند که میتوان از محتوای نوشتاری بگیرید تا بارورکردن میزان اطلاعات عمومی و خاص شما از دیگر مناطق جغرافیای شما باشد که برای شما تازگی داشته باشد.

پیام بگذارید