نگار پژوه

تست های عملی و تجربی انجام گرفته توسط نگارپژوه

در این بخش پروژه های مربوط به تست های تجربی و عملی که از سال 91 شروع به انجام شده و تاکنون مشغول به ادامه آن بودیم را به سمع و نظر دانش پژوهان محترم برسانیم. جهت ارتقا و مطلع از انجام  آنها تصاویر متعدد و متنوعی ارائه شده است. امید آنکه بتوان قدمی موثر جهت ارتقاء دانش تجربی مهندسی مکانیک برداشت.

شکل دهی نموی دو نقطه ای 

جوشکاری لب به لب ورق نازک گالوانیزه دمنده فن کوئل

ساخت بلوئر های (دمنده) فن کوئل با شیوه ابتکاری

تست آزمایشگاهی پیچش میله دایروی

انجام تست راه رفتن و تعادل انسان از طریق تست موشن

تست انجام شده در مركز تحقيقات توانبخشي عصبي عضلاني دانشگاه علوم پزشكي سمنان در تاریخ 21 اسفند 97 جهت بررسی و تحلیل تعادل و راه رفتن انسان اطریق موشن تست و پردازش تصویر و Force Plate صورت گرفته است که به نتایج رضایت بخشی اولیه جهت شناخت فضای کاری دست پیدا کردیم. ضمنا لازم به یادآوری است این تست بهمراه کارشناس ارشد کاردرمانی مرکز تحقیقات سرکار خانم حسین پور و مسئول آزمایشگاه سرکار خانم مرتضی نژاد انجام گرفته است.

طراحی کانال های زمین گرمایی در مجموعه تاریخی حاج بیگلر قزوین با ANSYS

توضیحات

زمان انجام پروژه: از سال 91 تا کنون

سطح پروژه: عملی و تجربی