نگار پژوه

مقالات چاپ شده توسط مجتبی حسنلو

مقالات نوشته شده توسط مهندس مجتبی حسنلو در زمینه مهندسی مکانیک و زمینه های مورد علاقه ایشان که در مجامع ملی و بین المللی به چاپ رسیده است بصورت مجزا به سمع و نظر شما می رسد.

Optimal Position Control of Nonlinear Muscle by SM and PSO

مروری بر پارامترهای تاثیرگذار در شکل دهی نموی از 1960 تا 2019